Aplikace genderového auditu ve firmě Global Business s.r.o., reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010560


Cílem předloženého projektu je podpořit realizaci doporučení, která vzešla z vyhotoveného Genderového auditu společnosti. Aktivity projektu směřují k vyšší transparentnosti komunikace, odměňování, k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příležitostem žen a mužů (úprava pravidel komunikace ve firmě, lepší přístup zaměstnanců k benefitům, nábor, propouštění a kariérního růstu zaměstnanců, apod.). Díky KA projektu firma vytvoří podmínky pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života svých zaměstnanců.

 

pdfZávěrečná zpráva genderového re-auditu